Home » INTER1200

Faktaark

Kalender

september 2020
M T O T F L S
« feb    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

INTER1200

INTER1200 – Communication with children, young people and their families

Relevant topics include children and young people’s cooperation with professionals, explorative approaches to children, young people and their families, and professionals’ contributions to parents’ and children/young people’s formation of opinions. Some of the work is carried out in interprofessional student groups.

Description of  INTER1200

INTER1200: «Kommunikasjon med barn og unge»

INTER1200: «Kommunikasjon med barn og unge»

Nivå Bachelornivå
Studiepoeng 0
Semester Høst
Undervisningsspråk Norsk

Innledning

INTER1200 «Kommunikasjon med barn og unge» inngår i en større satsing ved OsloMet – storbyuniversitet, der målet er å møte samfunnets behov for bedre samordning av tjenester rettet mot barn og unge, bedre samhandling mellom profesjonsutøvere og bedre samarbeid mellom barn/unge og profesjonsutøverne. INTER1200 «Kommunikasjon med barn og unge» gir en felles faglig plattform for alle involverte studenter.

Tema det arbeides med, er barn og unges samarbeid med profesjonsutøvere, utforskende tilnærminger til barn og unge samt profesjonsutøveres bidrag til barn og unges meningsdanning. INTER1200 henter kunnskap og kompetanse fra og samarbeider med internasjonale fagmiljøer.

INTER1200 utgjør den andre modulen som inngår i INTERACT-satsingen.  Det enkelte studieprogrammet innarbeider modulen på hensiktsmessig måte i sine program/emneplaner. Alle skal markere tydelig hvor i studiet INTER1200 inngår, slik at det er identifiserbart for berørte parter. Tentativ samlet arbeidsbelastning for INTER1200 inklusive selvstudier er ca. 40 timer (1 uke) for den enkelte student.

Deler av arbeidet gjennomføres i tverrprofesjonelle studentgrupper.

Læringsutbytte

Etter gjennomført INTER1200 har studentene følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om barn og unges rett til deltakelse og om den faglige nødvendigheten av å samarbeide med barn, unge og familiene deres
 • har kunnskap om utforskende tilnærminger i samarbeidet med barn og unge

Ferdigheter

Studenten

 • kan utforske barn og unges hverdagsliv og meningsdanning
 • kan reflektere over egen rolle i utforskende samtale med barn og unge
 • kan reflektere over gruppas tverrprofesjonelle samarbeid

 Generell kompetanse

Studenten

 • har en forståelse for betydningen av tverrprofesjonelt samarbeid med barn, unge og familiene deres

 Arbeids- og undervisningsformer

I INTER1200 «Kommunikasjon med barn og unge» inngår én felles seminardag, digitale læringsressurser og oppgaver knyttet til tverrprofesjonelt gruppearbeid og selvstudier.

Canvas brukes for kommunikasjon, informasjon, kunnskapsinnhenting og kunnskapsutvikling. Faglærere legger ut forelesninger, faglige tekster og/eller interaktive oppgaver, og studentene får tilgang til informasjon, pensum og caser i Canvas. Forelesninger suppleres av digitale presentasjoner eller «fagtriggere» hvor case og grunnleggende teori formidles.

Studenten forventes å sette seg inn i den digitale ressursportalen for INTER1200 i forkant av den obligatoriske seminardagen.

Studenten skal gjennomføre en utforskende samtale med et barn eller en ungdom og skrive referat fra samtalen. Referatet og erfaringer fra samtalen danner grunnlag for arbeidet i en tverrprofesjonell gruppe.

Studentene blir delt inn i tverrprofesjonelle grupper på 8 – 10 studenter. Gruppesamlingene omfatter 3×2 timer. Gruppene blir tildelt en veileder som rekrutteres fra vitenskapelig ansatte, masterstudenter fra aktuelle fagmiljøer ved universitetet samt representanter fra praksisfeltet.

Universitetet legger til rette for at studentene bruker Canvas i gruppesamarbeidet. Dersom en student mangler deltakelse på hele eller deler av seminar eller gruppearbeid må det kompenseres etter gitte føringer.

Følgende arbeidskrav må være godkjent:

 • Deltakelse på seminardag
 • Følgende arbeid gjennomført i tverrprofesjonell gruppe på 8 – 10 studenter, med tentativt 3 x 2 timer gruppearbeid:
  • Studenten gjennomfører og observerer samtale med et barn eller en ungdom og fører skriftlige notater etter gitte kriterier
 • Gruppemedlemmene presenterer sine skriftlige notater for hverandre og velger felles tema basert på empirien så vel som på teorier og begreper fra pensumlitteraturen.
 • Studentene utarbeider sammen en presentasjon som deles digitalt på angitt plattform.
 • Gruppebesvarelsen skal være elektronisk signert av alle medlemmene i gruppen.

 Pensum INTER1200, 2019/20

 Pensum er på ca.100 sider. I tillegg kommer materiale produsert av INTERACT som ligger på den digitale ressursportalen http://INTERACT.hioa.no

Clarke, A. (2005). Ways of seeing: using the Mosaic approach to listen to young children’s perspectives. In A. Clark, A.T. Kjørholt & P. Moss (eds.) Beyond Listning. Children’s perspectives on early childhood services. Bristol: Policy Press (pp. 29-49)

Gulbrandsen, L.M. (2019). Håndbok i hverdagslivsforankrede samtaler med barn og unge. INTERACT (19 s.)

Hagland, H. & Solvang, P.K. (2012). Tverrprofesjonelt praksisfellesskap. I: P.K.Solvang & Å. Slettebø (Red.), Rehabilitering. Individuelle prosesser, fagutvikling og samordning av tjenester. Oslo, Gyldendal Akademisk (Kap. 15, s.251 – 265, 14 s.)

Sandberg, K. (2012). Barns rett til å bli hørt. I: N. Høstmælingen, E. S. Kjørholt & K. Sandberg (Red.), Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget.( Kap. 5, s. 90 – 118, 28 s.)

Langaard, K. (2018). Profesjonelle samtaler med ungdom. Et utviklingsfremmende perspektiv. Oslo: Gyldendal. Kap. 5, Deltakelse og læring (s. 91 – 107, 16s.). Kap. 13, Samarbeid med andre i ungdommens miljø (s.231 – 255, 24s.)